İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Yasal düzenlemelerle belirlenmiş kurallar çerçevesinde çalışanlarınızın çalışmalarının kontrol ve denetimlerini gerçekleştiriyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri

Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,

Eğitim planlarının oluşturulması,

Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

Yangın eğitimi ve tatbikatı,

Uzaktan eğitim ile çalışanların eğitilmesi.

Personel Görevlendirme

İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,

İş Güvenliği Mühendisi Görevlendirilmesi,

İş Güvenliği Teknik Elemanı Görevlendirilmesi,

Sağlık Memuru Görevlendirilmesi.

Acil Durum Çalışmaları

Acil Durum Çalışmaları,

Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,

Acil durum Ekiplerinin Eğitimi,

Acil durum Tatbikatları,

Acil Durum Talimatlarının Hazırlanması,

Acil Durum Planlarının Hazırlanması,

Patlamadan Korunma Dökümanlarının Hazırlanması.

Denetimler ve Araştırmalar

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,

Risk Analizi Çalışmaları,

İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,

Kaza raporlarının hazırlanması,

Kaza kök neden analizi çalışmaları,

Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti,

Dökümantasyon ve Analiz Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,

Çalışma talimatlarının oluşturulması,

Mevcut talimatların güncellenmesi,

Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,

Kaza istatistiklerinin oluşturulması,

Ramak kala tespiti ve raporlanması,

İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,

Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi,

İş izni uygulamaları.

Profesyonel Destek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım ve Profesyonel Destek,

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,

İnternet sitesi üzerinden Online bilgi desteği,

Sınırsız bilgi desteği, OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması veya güncellenmesi,

Güncel uygulamalar ve işletmesel çözümler hakkında destek,

Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi,

Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

İşyeri Kontrol ve Denetimleri

Mesleki Konusunda uzman ekibimizle işletmeniz için ve çalışanların yasal düzenlemelerle belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmalarının kontrol ve denetimlerini gerçekleştirerek firmanızda iş güvenliği ile ilgili çalışmaları birlikte oluşturuyoruz. Bu sayede iş güvenliği önlemlerini alarak, üretim ve hizmetlerinizin daha çok güvenli olmasını sağlayarak, iş kapasitesinin artmasını sağlayarak firmanızı yasal kontrol ve denetimlere hazırlamış oluyoruz.

Risk Değerlendirmesi

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.‘ ve ‘Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.‘ yönetmelik maddeleri gereği risk değerlendirme hizmeti vermekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI

Mobil Sağlık Hizmetleri

Kurumumuz, Sağlık Bakanlığı Radyoloji ve Mikrobiyoloji Ruhsatlarına sahiptir. Ayrıca Mobil Sağlık Araçları Sağlık Bakanlığından Gezici Röntgen Sağlık AracıGezici Odyometri Tarama, Numune Alma ve Solunum Fonksiyon Testi  Sağlık Aracı yetki belgelerine sahiptir.

Tam Kan Sayımı (18 Parametre)

Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.

Akciğer Grafisi

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafikleri çekilmelidir.

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar Olgu test konusunda bilgilendirilir. Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir. Testten önce 24 saat sigara içilmemeli, 4 saat süreyle alkol alınmamalı, 30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı, 2 saat önce ağır yemek yenmemeli, 4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır. Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

Odyometri

Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir.

Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gürültülü İşler

Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

Portör Muayenesi

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)

Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)

Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)

Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

El kültürü (yılda bir)

Hepatit B Taraması (3 ayda bir)

Hepatit B aşısı (isteğe bağlı)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

Hepatit–Hıv Taraması Ve Aşılama

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korumanız münkündür.

Hepatit tarama testleri ile;

Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,

Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz

Aşıya ihtiyaç durumunuz

Taşıyıcılık durumunuz

Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.

HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.

Hepatit (HBV,HAV,HCV) ve HIV taraması topluca  ELİSA denen bir yöntem ile yapılır. ELİSA denince bir çoğumuzun aklına öncelikle AİDS (HIV) enfeksiyonu tanısında kullanılan testler gelir. Oysa  ELİSA yöntemi ile başta Hepatit, Kızamıkçık, Kızamık, Herpes virus enfeksiyonlarından Brucella gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara kadar onlarca test çalışılmaktadır. Yani elisa sadece aids hastalığı tayininde kullanılan bir test değildir.

Kanda ve İdrarda Ağır Metal Tayini

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir. Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır. Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.

İş sağlığı muayene aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;

İdrarda kurşun, idrarda fenol, idrarda hippürik asit, kanda kurşun tayinidir.

Elektrokardiyografi (Ekg)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir.

 

Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

Genel Fizik Muayene

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.

Koruyucu Aşılar ve Biyokimyasal Kan Testleri

Koruyucu aşı olarak tetanos aşısı; kan testlerinde karaciğer fonksiyon testi (KCFT) ve kan grubu tayini yapılır.